Privacyverklaring

Praktijk voor Osteopathie Eric Visser, gevestigd aan de Mr.D.U.Stikkerstraat 10, 6842 CW Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Eric Visser is de Functionaris Gegevensbescherming van Praktijk voor Osteopathie Eric Visser. Hij is te bereiken via info@osteopathie-visser.nl.

osteopathie-visser.nl behandelt en beveiligt persoonsgegevens met de groots mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid

De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van patiënten en bezoekers van onze website is voor ons van essentieel belang. Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en op de daarop gebaseerde Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die worden opgeslagen worden alleen verzameld via het intake-formulier osteopathie-visser.nl. In dit formulier worden alleen die gegevens gevraagd die van belang zijn voor het uitoefenen van het osteopatische bedrijf.

Privacy beleid

osteopathie-visser.nl heeft een klantendatabase en deelt uw persoonsgegevens uitsluitend binnen osteopathie-visser.nl

osteopathie-visser.nl gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de uitoefening van de osteopatische praktijkvoering

osteopathie-visser.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens zijn verkregen volgens de wettelijke normen.

osteopathie-visser.nl verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derde partijen zonder geldige reden en altijd met uw toestemming.

osteopathie-visser.nl gebruikt uw persoonsgegevens ook voor het beheersen van verzekeringsrisico’s en het tegengaan van fraude

Osteopathie-visser.nl beveiligt de ICT-infrastructuur adequaat en monitort de systemen proactief.

osteopathie-visser.nl verwerkt niet meer persoonsgegevens dan nodig om u van dienst te kunnen zijn. Na afloop van een bewaartermijn verwijderen we persoonsgegevens direct.

osteopathie-visser.nl respecteert uw privacy volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid:

Osteopathie Eric Visser garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site en van de gegevens die wij van u noteren als u bij ons onder behandeling bent. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens. (huisarts, specialist, BIG verpleegkundigen, zorgverzekeraars, landelijke database van onze beroepsgroep en overige BIG zorgverleners) 

Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt. 

Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze medische (BIG geregistreerde) dienstverlening, legt gegevens vast (naam, woonplaats en adres, uw telefoonnummer, uw e-mailadres, uw BSN-nummer en uw verzekeringsnummer en maatschappij). Eric Visser gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van geneeskundige, osteopathie gerelateerde, handelingen. Hiernaast worden gegevens verzameld over uw aandoening waarvoor u bij ons onder behandeling bent en eventuele relevante co-morbiditeit. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en onbevoegde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. 

Beveiliging en bewaartermijn 
De verstrekte medische gegevens worden beveiligd opgeslagen. De praktijk bewaart de gegevens conform de wettelijke bepalingen rond het vastleggen van medische handelingen en geldende bewaartermijnen. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt tenzij u daartoe toestemming hebt verleend. 

Privacy beleid andere websites 
Op www.osteopathie-visser.nl zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites. 

Hebt u nog vragen over uw rechten en ons privacy beleid? Stuur dan een mail naar ons email adres. Ook als u vragen hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken. Wij zijn u graag van dienst. 

Wijzigingen privacy beleid
Wij behouden ons te allen tijde het recht voor ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacy beleid op deze website. 

Indien voor u van toepassing: Google Analytics Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van `cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. 
Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. 

  • Om de website beter te laten functioneren. 
  • Om het gebruik van de website makkelijker te maken. 
  • Om te meten of bezoekers makkelijk de gewenste informatie kunnen vinden op onze website.

Uw rechten

  • Het recht op inzage in uw gegevens
  • Het recht op correctie van de gegevens als deze niet kloppen
  • Het recht op verwijdering van de gegevens en “het recht om vergeten te worden”, volgens wettelijke normen
  • Het recht op beperking van de gegevensverwerking
  • Het recht op verzet tegen de gegevensverwerking
  • Het recht op overdracht van zijn gegevens (dataportabiliteit)
  • Het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming.

Akkoordverklaring

U gaat te allen tijde akkoord met deze verklaring als u gebruikt maakt van de aangeboden diensten van osteopathie-visser.nl.

Praktijk voor Osteopathie Eric Visser neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt de passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan gerust contact op.

Voor eventuele vragen en/of opmerkingen over deze privacyverklaring en beleid kunt u contact opnemen info@osteopathie-visser.nl.

Algemene Voorwaarden

Door het maken van een afspraak gaat u akkoord met de algemene voorwaarden zoals deze gedeponeerd zijn bij de kamer van koophandel.

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Praktijk voor Osteopathie Eric Visser, gevestigd te Arnhem, hierna te noemen Eric Visser.

1.2 Bijzondere van de voorwaarden van Marc de Haan afwijkende bepalingen zijn slechts bindend als deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 Honorarium

2.1 Bij het eerste gesprek, doch in ieder geval voor aanvang van de behandeling, stelt Eric Visser zijn cliënt in kennis van de door Eric Visser gehanteerde tarieven. Deze zijn zonder B.T.W. en eventuele andere verschuldigde heffingen.

2.2 Als na het sluiten van de overeenkomst de tarieven wijzigen, is Eric Visser gerechtigd het gewijzigde tarief in rekening te brengen. Als zulks geschiedt binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst heeft de cliënt het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 3 Annuleren

3.1 Als de cliënt verhinderd is, dient deze de afspraak tenminste 24 uur van tevoren te annuleren, bij gebreke waarvan Eric Visser gerechtigd is het honorarium voor de betreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen.

3.2 Bij afspraken volgend op een weekeinde of een erkende feestdag gaat de termijn van 48 uur in om 18.00 uur op de laatste voorafgaande werkdag.

Artikel 4 Verplichtingen cliënt

De cliënt is verplicht Eric Visser van alle wijzigingen betreffende zijn gegevens, die voor Eric Visser van belang kunnen zijn, zoals wijzigingen in zijn adres, verzekering of lichamelijke gesteldheid onmiddellijk in kennis te stellen.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

5.1 Eric Visser zal zijn werkzaamheden steeds naar beste kunnen verrichten. De cliënt stemt ermee in dat Eric Visser de opdracht onder verantwoordelijkheid van de cliënt uitvoert. Hoewel Eric Visser te allen tijde zal trachten het beoogde resultaat te bereiken, kan dit resultaat nimmer gegarandeerd worden. Tussen Eric Visser en de cliënt bestaat slechts een inspanningsverbintenis en niet een resultaatverbintenis.

5.2 Eric Visser is niet aansprakelijk voor schade of letsel voortvloeiende uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door hem verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.

5.3 Eric Visser is niet aansprakelijk voor het onjuist interpreteren van mondelinge informatie, daaronder nadrukkelijk begrepen de verstrekte adviezen en gegevens.

Artikel 6 Overmacht

6.1 Buitengewone omstandigheden, leveren voor Eric Visser overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot nakoming van de overeenkomst, zonder dat de cliënt enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard kan doen gelden.

Akkoordverklaring

U gaat te allen tijde akkoord met deze algemene voorwaarden als u gebruikt maakt van de aangeboden diensten van osteopathie-visser.nl.

© 2024 Osteopathie Eric Visser Privacy